Bent Aalbæk-Nielsens hjemmeside

Ældre-bloggen

 

Som det var tilfældet på den tidligere Ældre-bloggen, kan du meget let give din mening til kende om de emner og synspunkter, der bliver taget op her på siden.

 

Brug "blanketten" her til højre; skriv dit navn og din email-adresse og din kommentar i besked-feltet. Klik på SEND, og et øjeblik senere ligger den i sidens indbakke. Snarest derefter vil din kommentar blive bragt her på siden under dit navn, men UDEN angivelse af din email-adresse.

 

Du må også meget gerne komme med egne indlæg om, hvordan du oplever det at være ældre, eller måske med gode ideer til, hvordan det kan blive endnu bedre at være det.

 
 
 

04-07-18

 

Sort tale

 

Jørgen Hedager Nielsen, der præsenterer sig som forfatter og forkynder i Indre Mission i mere end 40 år, har den 15. juni kommenteret et indlæg i avisen Danmark.

I denne kommentar kommer han med nogle udsagn, som jeg troede hørte en fjern fortid til, og som på mig virker fuldstændig som sort tale.

Hans skriver bl.a.: "Helt i Luthers ånd forkynder vi (dvs. i Indre Mission - min tilføjelse), at mennesket er en synder, der har brug for frelse."

Når han her taler om "mennesket", må det vel forstås som alle mennesker - altså også mig. Og så er det, jeg må spørge om, hvordan jeg har forsyndet mig, og hvem jeg har forsyndet mig imod. Jeg kan ikke acceptere en påstand om "arvesynden" - altså at jeg skal bære skylden for fjerne forfædres eventuelle synder. Jeg er mig, og jeg må alene stå til ansvar for, hvad jeg måtte have begået af synder. Og jeg er mig ikke nogen synd bevidst, som jeg skal frelses fra af nogen eller noget. For hvad skulle der egentlig ligge i den frelse.

Selve vendingen om, "at mennesket er en synder, der har brug for frelse", virker på mig som en inderligt forslidt kliché. I gamle dage lykkedes det på forskellige måder at få millioner af mennesker til at tro på den og få dem til at vende sig til institutionen kirken som den, der - mod visse tjenester - kunne skaffe dem den frelse, som gjorde, at de kunne slippe for pinslerne i skærsilden. "Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer", som afladshandleren Johann Tetzel sagde i 1500-tallet.

Jørgen Hedager Nielsen skriver videre: "Og på samme måde som Luther lægger vi vægt på, at vi frelses alene på grund af Guds nåde og hans kærlighed til sine frafaldne skabninger". Det får mig til endnu en gang at spørge om, hvad det er, vi skal frelses fra. Og hvis det er mig og alle mine medmennesker, der er "frafaldne skabninger", hvad er det så, vi alle sammen er "faldet fra"?

Videre i Jørgen Hedager Nielsens indlæg hedder det: "Som forkynder i Indre Mission har jeg gang på gang brugt Luthers ord og understreget, at vi samtidig er syndere og frelste". Det er for mig endnu en kliché, der virker som regulær sort tale.

Bedre bliver det ikke, når han fortæller, at "Vi bliver frelst af Guds nåde til trods for vores synd. Gud opfordrer enhver til at leve et godt liv i næstekærlighed, men det er ikke vejen til frelse. Der findes en meget bedre vej, og det er at erkende sin synd og leve livet under Guds nåde og tilgivelse."

Det er formodentlig en fuldstændig og helt forståelig forklaring på, hvad det betyder, at Jørgen Hedager Nielsen har givet i sin forkyndelse gennem de 40 år. Men præsenteret, som det er tilfældet i hans indlæg i avisen, virker det som nævnt på mig som indholdsløse klicheer.

Jeg betragter mig selv som kristen, og jeg har nu i mere end 80 år været medlem af Folkekirken, og det agter jeg at blive ved med. Det skyldes, at jeg betragter Jesus Kristus som nok det menneske uden for min nærmeste kreds, der har givet mig den største hjælp, når det gennem årene har drejet sig om at have hold på min tilværelse. Det betyder ikke, at jeg i dagligdagen har gået og tænkt på, hvad Jesus har sagt og ment om dette eller hint. Men jeg har lært om Jesus i skolen. Jeg har gået til præst og er blevet konfirmeret. Under min uddannelse har jeg læst væsentlige afsnit af Bibelen. Jeg har lejlighedsvis gået i kirke. Og ikke mindst, så lever jeg i et samfund, der i stort set alle dets sammenhænge lever og virker på grundlag af, hvad Jesus i sin tid lærte sine disciple. Alt i alt har det medvirket til, at jeg selv kan se tilbage på et liv, som jeg kun kan være tilfreds med og taknemlig for, og som jeg har kunnet leve i et samfund, der kan takke kristendommen og dens lære om livet for de utroligt gode vilkår, som vi har her i landet.

Men det gør ikke Jesus til en gud for mig. Heller ikke til "Guds søn". Selve begrebet "Guds søn" siger mig ikke i sig selv noget. Men jeg forstår, at der har været - og måske stadig er brug for at anvende billeder i forbindelse med det, som vi mennesker ikke umiddelbart forstår. Og jeg opfatter betegnelsen "Guds søn" som et billede på det meget nære forhold og den indgående og enestående forståelse, som Jesus må have haft af det guddommelige i den oprindelige skabelsesproces og til de muligheder, som den endnu den dag i dag rummer for os mennesker.

Og så har mit liv med kristendommen i øvrigt givet mig den holdning til mine medmennesker over hele kloden, at jeg har det store ønske, at enhver af dem må blive salig i sin tro.

19-12-16

 

At være til nytte

 

Hvad er egentlig meningen med livet?

Jeg tror, at det spørgsmål har været stillet, lige så længe der har været tænkende

mennesker på Jorden. Dybest set er det vel det, der ligger til grund for Bibelens beretning

om Eva, der ikke kunne lade være med at smage på æblet fra Kundskabens Træ i Paradisets

Have. Og gennem hele menneskehedens historie har der været filosoffer, der har søgt at

give svar på spørgsmålet. Kristendommens teologer har også givet deres svar. Og svarene

har været lige så forskellige, som de har været mangfoldige. Derfor er der stadig mennesker,

som mere eller mindre forvirrede og mere eller mindre fortvivlede søger efter svar på, hvad

der lige netop for dem er meningen med livet. Nogle finder et svar. Andre gør ikke.

Egentlig har spørgsmålet aldrig været så afgørende for mig. Jeg har altid slået mig til tåls

med, at meningen med livet må være selve livet. Og jeg har ikke rigtigt gjort mig klart, at

der vel egentlig ikke ligger svar på noget spørgsmål i den opfattelse.

Derfor var der næsten en form for forløsning i det, da jeg for nogle dage siden læste et

interview i avisen med Hanne Reintoft. Jeg har ikke altid været enig med Hanne Reintoft i

hendes politiske holdninger; men jeg har altid betragtet hende som en "klog kone" i denne

betegnelses bedste og meste positive betydning. Og det gør jeg ikke mindst nu efter at have

læst hendes korte, klare og helt indlysende svar på spørgsmålet om, hvad der er meningen med livet.

Det er AT VÆRE TIL NYTTE, siger hun.

Så enkelt kan det siges. For er man til nytte, så er man med til at bære menneskeheden fremad. Og det er vel i virkeligheden det, det hele drejer sig om.

Man kan være til nytte på mange måder. Man kan hjælpe sine medmennesker i det daglige. Man kan gøre det nær og fjern, og man kan gøre det på mange måder - helt praktisk eller psykisk. Man kan skabe noget - stort eller småt - materielt eller på et af de mange kulturelle områder. Man kan vejlede, eller man kan bakke op. Men man kan også være med til at bekæmpe det eller dem, der vil/kan skade menneskeheden: Soldaten eller politibetjenten, der risikerer liv og lemmer for at skabe eller bevare fred, frihed og tryghed for os alle sammen. Forskeren, der vier sit liv til at skabe muligheder for, at alle kan have det bedst muligt. Eller opfinderen, der skaber nye og bedre muligheder for os alle.

Vi har alle sammen muligheder for at være til nytte.

Jeg vil bestræbe mig på at udnytte de muligheder, jeg har.

 

Hanne Reintoft

15-01-17

Jamen, hvad er da lykke?

 

Forleden dag kom jeg til at snakke med en af mine bekendte om begrebet lykke. Årsagen var, at der for nogen tid siden blev præsenteret en international undersøgelse, der viste, at danskerne er et af de lykkeligste - ja, måske endda det lykkeligste folkeslag i verden. Og af en anden - men national, dansk undersøgelse - fremgik det, at her til lands er det os ældre, der er de lykkeligste.

Det, vi snakkede om, var, hvad det mon egentlig er man undersøger, når man når frem til, at den ene nations befolkning er lykkeligere end den anden, og at vi ældre er lykkeligere end de yngre aldersgrupper. For det her med lykke er jo noget mærkeligt, ubestemmeligt noget, som man vel ikke kan sætte ind i tabeller og lave statistik over.

Eller kan man?

Vi kunne hurtigt blive enige om, at der er en helt afgørende forskel på, om man siger, at "man har fundet lykken", eller om man begrænser sig til, at "man har fundet lykke". Med det første udsagn giver man udtryk for, at man har nået det højst opnåelige, og det kan man vel kun gøre én gang i livet. "Lykke", derimod, er noget langt mere mangfoldigt - og godt for det, da. Har man fundet lykke, har man lov til at sige, at man er lykkelig, og heldigvis kan man da være lykkelig af både den ene og den anden grund - og af flere grunde samtidig. Og er man ikke lige lykkelig i dag, så er der da mulighed for, at man godt kan blive det igen.

Men hvad er det så, man måler i disse undersøgelser om folks og menneskers lykke? Er det, hvor mange der når at finde lykken i deres liv? Eller er det, hvor meget lykke man synes, at man har opnået?

For det er jo meget forskelligt fra menneske til menneske, hvad det egentlig er, der skaber lykke. Og det er måske slet ikke det samme i dag som for ti år siden. Et af de steder, hvor det vel allerbedst er kommet til udtryk, er i Preben Kaas' og Jørgen Rygs uforlignelige vise, hvor de sang om, hvad lykke er.

Jeg kender ikke til nogen, der har givet en entydig forklaring på, hvad lykke er. Den burde jo ellers være nem at få i vore dage. Man kan jo blot gå på internettet og spørge Google: "Hvad er lykke?" Og det kommer ikke til at skorte på seriøse svar. Der er masser af dem fra filosoffer og andre forskere og fra psykologer og andet godtfolk, f.eks. på www.psykologviden.dk, hvor man bl.a. kan få at vide, at "lykke over længere tid kan defineres som en følelse af indre fred; at alle hængepartierne i livet er landet der hvor de skal, og at der ikke er nogle større bekymringer for hverken nutid eller fremtid. Har du perioder i dit liv, hvor du har haft det sådan over flere måneder, måske endda år? Hvad var det, der gjorde lige præcis den tid så god?"

Men læg lige mærke til, at psykologen - som de fleste andre - slutter med at stille et spørgsmål. Vi må selv give svaret på, hvad der er lykke for mig!

Vi kunne jo så også gå til Charles Gandrups mere end hundrede år gamle sang om lykken, hvor første og sidste vers lyder således:

 

Lykken er ikke gods eller guld,

lykken er ikke storhed og ære,

lykken kan selv i den ringeste vrå

arbejdets frugter på bordet bære.

 

Lykkeligst den, som har fred med sig selv,

fred med sin gud, og fred med sin næste!

Går det i verden så op eller ned,

han har af lykken dog fundet det bedste.

 

Konklusionen i sidste linje af Kaas/Ryg-visen

er:

 

"Lykke er, at man har fået lov at leve livet".

11-03-17

Hjælpsomhed er ikke nogen selvfølge.

 

For flere år siden var der i fjernsynet en udsendelsesserie, som jeg ikke længere husker navnet på. Men den kunne f.eks. godt have heddet "Ugens Buket". Det var før mail og sms, så dengang kunne man sende et postkort til redaktionen med forslag om en person, som fortjente at få en tak for sin hjælpsomhed. Så drog man fra fjernsynet ud, ringede på døren og overrakte en smuk buket. Og man fik så at vide, hvordan den pågældende person praktiserede sin hjælpsomhed. Det kom der både gode og rørende historier ud af.

Men egentlig var det jo lidt trist, at man på den måde ville belønne folk for at være hjælpsomme. Det var altså ikke ligefrem nogen selvfølge, at man var det.

I dag kunne vi godt bruge en tilsvarende tv-serie. For der er da heldigvis stadig mange mennesker, for hvem hjælpsomhed er en helt naturlig ting. Men når man hører og læser om forhold og episoder rundt i landet, så kan man godt få det indtryk, at der er blevet længere imellem dem. Det kan der være flere grunde til. Men det er mit indtryk, at der blandt dem er en, som bliver mere og mere fremtrædende: "Sådan noget har vi vel kommunen til! Og det er vel bl.a. det, vi betaler skat til!"

Det er da rigtigt, vi gennem de seneste 10-20 år har set, at det offentlige via kommunerne og regionerne har påtaget sig/fået pålagt flere og flere opgaver med støtte til borgerne - ikke mindst til os ældre. Og det er der da bestemt meget godt ved. Men det er lidt trist, når det går ud over den almindelige hjælpsomhed familie, naboer og borgere imellem.

Og det bliver galt, når kommuner og regioner i de allerseneste år har måttet skære ned på den offentlige hjælp til svage borgere. For det virker ikke, som om den almindelige hjælpsomhed borgerne imellem er vokset i takt med det. Tværtimod sker der stadig oftere, at man kan høre om medborgere, for hvem en hjælpende hånd - fysisk, psykisk, økonomisk eller på anden måde - ville kunne gøre forskellen på et dårligt og - i det mindste - et bedre liv. Og i mange tilfælde er det såmænd slet ikke så meget, der skal til. Et venligt ord eller en siddeplads i bussen kan betyde meget.

For et par år siden skulle jeg ud på en længere rejse, og jeg havde en del bagage med. Alene tanken om rejsens strabadser gjorde mig lidt træt på forhånd. Men da jeg skulle stå på bussen, var der en rigtig køn teenage-pige, der sendte mig et venligt smil og spurgte: "Må jeg have lov at hjælpe dig?" Og så hankede hun op i den største og tungeste af mine kufferter og hjalp mig ind i bussen. Da hun havde fået mig til sæde, sagde hun med endnu et rart smil: "Kan du have en rigtig god rejse!" Så forsvandt hun ned til en anden ledig plads bagest i bussen, og jeg har ikke set hende siden. Men jeg rejste lidt gladere videre.

Et smil

koster intet, men giver meget.

 

Det gør den rig, som modtager det, uden at gøre den fattigere, som giver det.

 

Det kræver blot et øjeblik; men mindet om det kan ofte leve for bestandigt.

 

Ingen er så rig eller mægtig, at han kan undvære det, og ingen er så fattig, at han ikke kan blive rig ved det.

 

Et smil skaber lykke i hjemmet, fremmer god vilje i forretninger og er venskabets besegling.

 

Det giver hvile for den trætte, opmuntrer den nedtrykte, er solskin for den bedrøvede, og er naturens bedste lægemiddel mod bekymring.

 

Alligevel kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæleS, for det har kun værdi, når det gives.

 

Nogen er for trætte til at give dig et smil

GIV DU DEM ET

for der er ingen, der trænger mere til et smil, end den, som ikke længere har et smil at give til andre.

27-07-17

 

Smilet er den korteste vej - - -

 

Den gamle folkelære om, at den korteste vej

mellem to mennesker er et smil, blev brugt af

Victor Borge som titel på hans selvbiografi.

Men der ligger andet og mere end en folkelære

og en titel i det udsagn. I et samarbejde mellem

hjerneforskere fra universiteterne i Aarhus og

Oxford har man nu videnskabeligt påvist, at intet

i den grad skaber samklang mellem mennesker

som et smil.

Da jeg for kort tid siden læste om dette

videnskabelige samarbejde, kom jeg til at tænke på et opslag, som min kone havde hængende lige midt på oplagstavlen i hendes værksted. Efter hendes død gemte jeg det hen, dels fordi teksten for mig er et godt minde om, hvordan hun var, og dels fordi den rummer noget, som vi alle sammen efter min mening kan have godt af at huske på.

Efter lidt søgen fandt jeg igen opslaget frem. Og her er teksten:

28-06-17

Meningen med livet er at have det sjovt!

Er du ikke lige til en omgang "lommefilosofi", så vil jeg nok foreslå, at du springer dette indlæg over.

Og inden nogen nu stryger helt op i en spids over denne påstand med at have det sjovt, så vil jeg lige slå fast, at ordet "sjovt" skal opfattes i den bredest mulige betydning. Og jeg er helt på det rene med, at noget af det, der er sjovt for mig, ikke behøver at være det for alle andre, og at der er nogen, der synes, at de har det sjovt med noget, som generelt må betragtes som helt uacceptabelt - f.eks. alt det, der kan komme ind under begrebet kriminalitet. Men når det er sagt, så vil jeg holde fast i den opfattelse, at meningen med livet er at have det sjovt.

Det modsatte af "sjovt" kan vel være "trist", og jeg kan slet ikke forestille mig, at vi skulle være sat her i verden for at have det trist. Hvilken mening skulle der dog være i det?

Nu er der jo forskellige meninger om, hvad eller hvem der har sat os i verden. Mange vil sige, at det er Gud, og jeg vil bestemt ikke benægte, at de kan have ret. Men jeg kan slet ikke forestille mig, at en Gud skulle have andet formål med at sætte os i verden end det ene, at vi mennesker skal være glade - og vi mennesker er glade, når vi har det sjovt (altså i den brede betydning). Jeg ved godt, at der er mennesker, som ikke rigtigt har grund til at være glade, og det er en af grundene til, at jeg har så svært ved at forestille mig, at det er en gud, der har skabt menneskene - oven i købet i sit eget billede. Derimod kan jeg godt forestille mig, at der ligger noget guddommeligt bag dette, at vi mennesker i dag er, som vi er. Men jeg er ikke i stand til at definere eller forklare dette guddommelige nærmere. Hvis jeg kunne det, var det måske ikke guddommeligt mere. Men nogen eller noget må vel have sat det hele i gang engang. Og hvis vi mennesker er resultatet af en udvikling over millioner og atter millioner af år, så kan der måske nok netop i det ligge en årsag til, at vi er rigtig mange, der synes, at vi har det sjovt - og at vi har lov til at have det sjovt og altså til at være glade.

Der er vist noget om, at glade mennesker har mere livsmod end dem, der går rundt og er triste. Og livsmod giver styrke og gåpå-mod. Så er der vel ikke så langt til Darwins udviklingsteori om, at de stærke er vinderne her i tilværelsen og dem, der bringer udviklingen videre. Hvis man kan gå ind for den tankegang, så har man vel egentlig i den en god grund til, at vi skal have det sjovt.

Men det er klart, at det at have det sjovt er ikke bare sådan noget, der kommer af sig selv ovenfra. Vi må selv gøre en indsats for det. Man kan måske også sige, at vi skal selv gøre os fortjente til det. Det gælder den måde, hvorpå vi forbereder os til tilværelsen gennem uddannelse og indsamling af erfaring. Det gælder i høj grad den måde, hvorpå vi forholder os til andre mennesker. Og det gælder da ikke mindst den måde, hvorpå vi giver livet videre gennem vores børn.

Men hvad er det så, der kan få os til som mennesker at føle, at vi har det sjovt? Jo, det er der da heldigvis rigtig meget, der kan. Men vi kommer ikke udenom, at der forskel - stor forskel - på, hvad vi mennesker finder sjovt, og som derfor gør os glade. Det vil være håbløs gerning at prøve at remse bare noget af det op, for der er så meget. Men prøv blot at tænke på, hvad du selv finder sjovt. Og så er der jo altså som nævnt forskel, og det kan være utrolig svært - ja vel næsten umuligt at forstå, at nogen kan finde glæde eller tilfredsstillelse i at gøre andre ondt. Jo, nøgleordene i den forbindelse er vel magt og rigdom. Derfor oplever vi krig og anden ondskab, som gør verden til et helvede for så mange mennesker. Og det kan aldrig være meningen med livet.

Sygdom gør det også ulideligt svært for mange mennesker, og man kan undre sig over, om der kan være nogen mening med, at de skal have det sådan. Jeg har oplevet udsagn - mundtlige og skriftlige - som går på noget om "en prøvelse fra Gud". Jeg har set det fulgt op med "løfter" om en belønning i form af et bedre liv efter døden. Men sådan noget kan jeg slet ikke finde nogen mening bag. Hvad skulle være en guds mening med på den måde at straffe uskyldige mennesker?

Det er nok de færreste - hvis der overhovedet er nogen - der oplever hver eneste dag, uge, måned som sjov.

For os alle er der triste perioder ind imellem. Og det er nok i virkeligheden godt, at det er sådan, for det skaber på en måde perspektiv i tilværelsen, og vi lærer at skønne på det, når vi - forhåbentlig det meste af tiden - har det sjovt. Og når vi, der er kommet op i årene, ser tilbage på vores liv, er det vel netop dette, at der har været både sjove og triste perioder, der indtil nu har givet det værdi. Og som giver os grundlag for at disponere, så vi fortsat kan have det sjovt og dermed fortsat kan have en meningsfuldt liv.

Er det for fladt og overfladisk at udnævne dette at have det sjovt som meningen med livet?

Jamen, hvad i alverden skulle meningen med livet ellers være?

Jeg lader mig gerne belære!