26. november 2040


Afsmeltningen øges


Rapport

Et forskerteam under FN's Klimapanel har i sommerens løb foretaget undersøgelser af afsmeltningernes omfang i de arktiske områder både på den nordlige og den sydlige del af kloden.
     En foreløbig rapport om resultaterne af disse undersøgelser er nu blevet offentliggjort, og vi bringer her uddrag af de vigtigste afsnit:


Rapportens konklusion er alarmerende. Aldrig før har der været målt så store koncentrationer af CO2 i atmosfæren, og aldrig før har der over en periode på 12 måneder været målt så store temperaturstigninger, som det er tilfældet nu. Det er årsagen til, at afsmeltningen af is omkring polerne nu har nået et niveau, som ganske enkelt er uoverskueligt. Resultatet er en havvandsstigning på globalt plan, der nu er oversteget en halv meter. Men stigningstakten øges år for år, og hvis det ikke lykkes at vende udviklingen, vil vandstanden i verdenshavene være øget med op til fem meter ved udgangen af dette århundrede.
     Som et enkeltstående eksempel på den voldsomme afsmeltning nævner rapporten forholdene omkring den grønlandske by Kangerlussuaq, hvor det blev beregnet, at der på en enkelt dag i juli flød mere end 200 milliarder tons smeltevand fra indlandsisen og ud gennem fjorden, hvor vandstanden nu er mere end en meter over, hvad der tidligere var det normale. Ser man på den samlede afsmeltning fra den grønlandske indlandsis, så vurderes det, at der på dette ene døgn i juli løb tre gange så meget grønlandsk smeltevand ud i Atlanterhavet, som det tidligere var normalt på en sommerdag.
    


Voldsomme konsekvenser
Miseren skyldes først og fremmest de sommertemperaturer i isområderne både mod nord og syd, som aldrig har været målt højere, hedder det i rapporten fra Klimapanelets forskerhold. Den voldsomme afsmeltning har fået megetalvorlige konsekvenser gennem de seneste 10-15 år. Det har betydet, at op mod to millioner kvadratkilometer af klodens landområder er gået tabt på grund af oversvømmelser og stormfloder. Mange af disse områder har tidligere haft stor betydning for produktionen af fødevarer. og det har været nødvendigt at flytte omkring 190 millioner mennesker til andre områder.
     Samtidig er der år for år blevet flere mennesker på Jorden, og helt forståeligt arbejder alle på at opnå den højst mulige levestandard. Det er medvirkende til, at udledningen af drivhusgasser fortsat stiger, selv om stigningstakten gennem de senere år har været mindsket. Men det er strengt nødvendigt, at der bliver sat væsentligt kraftigere og mere målrettet ind, hvis Klimapanelets mål om en CO2-neutral klode i 2050 skal nås, hedder det i rapporten. Sker det ikke, er der stor risiko for en stigning i havvandsniveauet allerede over de næste 20-30 år på omkring fem meter. Det vil i givet fald betyde, at tusinder af kystbyer over hele verden vil komme til at stå under vand.

 

VERDENSBILLEDET.nu