1. juni 2048


Dogger El

Efter flere års projekteringsarbejde og en lang række forinkelser bliver det første skridt taget i dag til realiseringen af verdens hidtil største anlæg til produktion af el.
Det sker, når energiministrene fra Danmark, Tyskland, Holland og England kl. 12.00 med et fælles tryk på startknappen sætter gang i den tilførsel af sand fra de omliggende havområder, som skal gøre Dogger Banke til en ø.
     Dogger Banke er en kæmpestor sandbanke, som ligger nogenlunde midt i Nordsøen. Med en gennemsnitsdybde på bare 13 meter er der forholdsvis lavvandet, og så blæser det meget ofte i området. Derfor har man længe set det som et oplagt knudepunkt for et fremtidigt nordeuropæisk el-system.
     Nu er det forberedende planlægningsarbejde afsluttet, og der kan tages fat på det egentlige arbejde med at skabe en seks kvadratkilometer stor kunstig ø med havn og landingsbane og naturligvis med de anlæg, der skal samle elektriciteten fra tusinder af havvindmøller rundt om øen, og hvorfra den skal distribueres til landene omkring Nordsøen.
      Hovedparten af disse møller vil være verdens største med en rotor-diameter på 220 meter; men det er også tanken, at en væsentlig del af dem skal være af en helt ny type, der er ved at blive udviklet, og som ser ud til på samme tid at være enklere end de hidtil anvendte og desuden mere effektive.
      Udviklingen af disse nye møller sker i et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet
og fra Durham University i Storbritannien og er af en såkaldt multirotor-type. En mølle med fire
rotorer koster ca. 15 prc. mindre at bygge end en mølle med bare én rotor, selvom vingerne i alt
dækker det samme areal. Men selve konstruktionen med de fire rotorer vejer væsentligt mindre
og er dermed langt lettere at transportere. Også vedligeholdelsen er nemmere og billigere.
      Der menes at være et stort potentiale i denne nyudviklede mølletype.
      Men planerne i forbindelse med det ny el-projekt i Nordsøen omfatter andet og mere end de
nye anlæg. Det er nemlig tanken, at de fleste af de allerede eksisterende vindmølleparker rundt
i Nordsøen skal kobles sammen med de mange ny vindmøller i "Dogger El", som bliver navnet på
det samlede projekt. Og endelig er man langt fremme med planer om, at der mellem de ny vind-
møller skal placeres anlæg til udnyttelse af bølgeenergi.
    Det forventes, at hele Dogger El-anlægget vil kunne være færdigt om seks-otte år, og det vil
så kunne forsyne 80 millioner europæere med el foruden en stor del af erhvervslivet i de omlig-
gende lande, og det vil vel at mærke være til væsentligt lavere priser, end vi kender i dag. De
søkabler, der skal føre strømmen til aftagerlandene, vil samtidig kunne anvendes som handelskabler, og det vil give en meget stor fleksibilitet i forsyningen.


Udnyttelse af brintteknologien
 Man har naturligvis under planlægningen af Dogger El-projektet været helt opmærksom på det faktum, at der også i Nordsøen er tidspunkter, hvor det ikke blæser, og hvor der følgelig ikke vil være nogen produktion af betydning.
     Men det er der taget højde for. Når man i det hele taget har fundet det realistisk at gå i gang med planlægning og nu med realisering af Dogger El, er det, fordi hele teknologien omkring fremstilling og udnyttelse af brint i dag er en reel mulighed. Derfor er det internationale selskab bag Dogger El gået i tæt samarbejde med en række sammensluttede virksomheder, der er klar med udnyttelsen af brintteknologier. 
      Der arbejdes med flere muligheder. Én er, at der i direkte forbindelse med Dogger energiøen etableres er produktionsanlæg, hvor overskydende elektricitet omdannes til brint og opbevares i store tankanlæg, hvorfra den så kan hentes i perioder, hvor vindmøllernes produktion ikke kan dække behovet.
      En anden er, at der i hvert enkelt af de tilsluttede lande etableres anlæg, hvor der med overskydende el fra Nordsøen kan produceres brint. I begge tilfælde vil der dermed til hver en tid være sikret fleksible el-forsyninger.
     Det forventes, at de sidste anlæg i Nordsøen til olie- og gasudvinding vil blive fjernet, når Dogger El går i produktion. Dermed vil endnu et vigtigt skridt mod en CO2-neutral verden være taget.

Nu er det jo ikke alle steder, at man som i Nordsøen  har så lavvandede områder, at der kan etableres energiøer med tilhørende fast placerede vindmøller. Derfor arbejdes der andre steder med havmølleprojekter baseret på flydende møller.
      Det gælder blandt andet ud for den nordlige del af den franske atlanterhavskyst, hvor der opereres på vanddybder mellem 55 og 70 meter. Her har de første møller allerede været i drift i et par år på forsøgsbasis. Det har været med gode resultater, og der er indgået aftale mellem den franske stat og danske producenter om en betydelig udbygning.
     Endelig skal det nævnes, at Dogger El nok bliver den første egentlige energiø i verden, men den bliver ikke den eneste. I første omgang var Dogger El tænkt som et rent dansk foretagende i et mindre omfang end det nu planlagte. Siden er det så lykkedes gennem mange forhandlinger at få en række andre lande med. Men da der i sin tid blev truffet beslutning om en ren dansk energiø i Nordsøen, blev det samtidig besluttet at etablere et tilsvarende anlæg i nærheden af Bornholm. Dette projekt blev i lang tid sat på standby, fordi man ville se, hvor langt man kunne nå med et internationalt samarbejdsprojekt i Nordsøen. Nu, hvor det er kommet godt i gang, tager man sideløbende fat på Østersø-projektet, hvor nu også Sverige er gået med, og hvor man er tæt på også at få Polen med i et eller andet omfang. Planerne ligger i alt væsentligt klar for dette projekt, og det ventes, at det egentlige anlægsarbejde vil kunne sættes i gang senest i begyndelsen af næste år.

VERDENSBILLEDET.nu