18. februar 2080


Alle løsningers moder


Af klimaredaktør ved VERDENSBILLEDET.nu Anker Brede"Dette synes at kunne være alle løsningers moder". Sådan sagde generalsekretæren for FN ved den officielle åbning af verdens hidtil største bioreaktor-anlæg.

     Vor klode kan ganske enkelt ikke blive ved med at brødføde dens stadigt voksende befolkning, hvis det alene skal ske gennem produktionen på de landbrugsarealer, der år for år er blevet mindre, efterhånden som tørke nogle steder og oversvømmelser andre steder har gjort dem ubrugelige til landbrug.
      Det er et problem, som længe har stået klart, og i laboratorier på forskningsinstitutioner og i virksomheder verden over har der i årevis været arbejdet på at finde en løsning. Og faktisk har det i tidens løb bragt mange muligheder på bordet; men ingen af dem viste sig tilstrækkeligt bæredygtige til, at de hver for sig kunne give grundlag for en endelig løsning. Først da FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) for små 20 år siden fik bragt et egentligt samarbejde i stand, kom der for alvor fart i forskningen og udviklingen. Og i dag åbner det første egentlige produktionsanlæg, hvor der ved hjælp af såkaldte bioreaktorer i stor stil kan frembringes forskellige typer af fødevarer helt uden brug af landbrugets metoder.
     Det er længe siden, at man holdt op med erhvervsmæssigt at producere tomater, der skulle have deres rødder i jord. I stedet får planterne deres næring direkte fra næringsrigt vand. Hovedparten af de salattyper, der er i handelen, har længe været dyrket ved såkaldt "vertical farming" i en slags reolsystemer og helt uden jord i store haller, og det kan lige så godt foregå tæt på byernes markeder som ude i det åbne land. Også andre af vores daglige grøntsager vokser op uden nogen sinde at have været i nærheden af jord. Men det har stort set alt sammen kun været at betragte som en form for nicheproduktioner. De egentlige, grundlæggende madvarer fra korn, sukkerplanter, bønner og lignende og fra husdyrhold har helt op til i dag i alt væsentligt været produkter fra landbrug. Men nu kan man generelt sige, at menneskers forsyning med fødevarer er ved at ændres for altid. Gennem årtusinder levede vore forfædre på samler- og jagtstadiet, når det drejede sig om at skaffe sig føde. I den følgende periode blev stammerne fastboende og ernærede sig ved jordbrug og husdyrhold, og det er faktisk sådan, det har været indtil nu - godt nok med en betydelig udvikling. Nu er vi så på vej ind i en ny periode, hvor vores næringsmidler i stadigt større omfang vil blive produceret industrielt.
     Det er ikke noget, der vil ske fra dag til dag. For det er ikke blot et spørgsmål om en ny, industriel verden. Det er i meget høj grad også et spørgsmål om ændrede kulturer. Mange landmænd skal plante deres jord til med skov, og arbejdstøjet bliver fremover sterile kitler. For mange bliver familielivet ikke længere på bondegården, men i storbyens kareer. Det vil blive begrædt af mange; men det er den nødvendige udvikling, som ikke står til at stoppe. Men det vil også give muligheder for nye, attraktive livsformer og for større og mere udbredt velfærd.
     I en rapport fra FAO's udviklingsafdeling berettes om de nye teknologiske muligheder, der nu er sat i gang med produktion af kød og proteiner til væsentligt lavere priser og i kvaliteter, og som både er sundere og mere smagfulde. Det sker i de nyudviklede bioreaktorer ved hjælp af bl.a. celledelingsteknologier og forskellige fermenteringsprocesser - altså teknikker, hvor man udnytter forskellige materialers evne til gennem en gæringsproces at ændre karakter.
     Det er beregnet, at når det gælder økonomi, er de nye produktionsformer allerede godt på vej til helt at udkonkurrere den hidtidige kød- og mejeriproduktion. Hvad enten det drejer sig om malke- eller kødkvæg, så bruger de adskillige gange flere ressourcer end den industrielle produktion til at fremstille et kilo færdige madvarer. Endnu kan man enkelte steder se store kvægflokke, men om få år vil det være noget, er hører fortiden til.
      Alene det vil betyde en meget stor reduktion i udledningen af drivhusgasser, og dermed vil man kunne strege landbruget af listen over de største klimasyndere. Dertil kommer så, at der vil være frigjort store arealer, som kan bruges til plantning af skov og anden klimavenlig plantevækst. Og med det nærmer vi os så også en løsning på et andet af de store problemer, der er skabt af menneskenes aktiviteter, nemlig den næsten totale udryddelse af tusinder af dyre- og plantearter. Med mere egentlig natur kloden over vil der igen være skabt eksistensmuligheder for en væsentligt større biodiver-

sitet - ikke blot fordi det vil genskabe mere plads for de truede dyrearter, men også

fordi de vil få væsentligt bedre levemuligheder, når der ikke længere vil være behov

for tidligere tiders store anvendelse af de pesticider, der har været en nødvendighed

for sikre tilstrækkelige mængder af fødevarer fra landbruget.
      De nye industrielle produktionsformer til fremstilling af fødevarer åbner for

mange og meget store ændringer i mulighederne for liv og trivsel her på Jorden.

Sammen med de rige muligheder for fremstilling af energi, der i dag er til rådighed

over hele Jorden, og sammen med de mange metoder, der nu er i anvendelse til

genbrug af snart sagt alle slags materialer, har de helt ændret vilkårene for men-

neskenes liv. Hvor man før talte om en voksende overbefolkning og om et overfor-

brug, som i løbet af relativt få år ville have opbrugt alle Jordens ressourcer, kan vi

nu se frem mod en tid, hvor der kan skabes plads til flere,  og hvor det rent faktisk

vil være muligt at brødføde dem, og hvor der vil kunne skabes tilfredsstillende for-

hold for langt de fleste.
      Med andre ord: Vi kan i dag med optimisme se frem mod en løsning på alle vore

ressource-, klima-, biodiversitets- og miljøudfordringer.
     Det må have været det, der fik FN's generalsekretær til med så stor fortrøstning

- ved indvielsen af verdens nyeste og største bioreaktor-anlæg til industriel fremstil-

ling af fødevarer - at udtale ordene:
   "Dette synes at kunne være alle løsningers moder."

 

 

Bioreaktor-anlæg

VERDENSBILLEDET.nu